Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens digitaal of anderszins bewaren. Die gegevens moeten veilig worden bewaard zonder dat vreemden daar zonder toestemming bij kunnen. Met dit privacybeleid wordt voorzien in het AVG-bestendig maken van de Vereniging Burgerbelangen OverBetuwe (BOB).

Welke persoonsgegevens legt BOB vast?

BOB legt alleen persoonsgegevens vast van haar leden en donateurs en wel de volgende:

 • achternaam, voorletter(s) en roepnaam;
 • titel (de heer of mevrouw);
 • straat, huisnummer, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden gebruikt voor:

 • informeren van de leden over verenigingsaangelegenheden;
 • verzoeken aan de leden tot betaling van de contributie.

Bij ‘niet persoonlijke’ e-mails worden de e-mailadressen onder BCC (blind copy carbon) verzonden.

Hoe en waar worden de persoonsgegevens vastgelegd?

De gegevens worden digitaal door de secretaris van BOB op een PC vastgelegd.

Hoe worden die persoonsgegevens beveiligd?

De gegevens (inclusief back-up) zijn door middel van een toegangswachtwoord beveiligd.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens?

De secretaris van BOB is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt/wie mag de persoonsgegevens gebruiken?

Naast het gebruik door de secretaris van BOB worden de gegevens alleen aan/door de penningmeester van BOB verstrekt/gebruikt.

Hebben betrokkenen toestemming gegeven voor het vastleggen van hun persoonsgegevens?

Bij de aanmelding als lid hebben de betrokkenen hun persoonsgegevens persoonlijk aan BOB verstrekt.

Wat te doen bij een datalek?

Indien blijkt dat persoonsgegevens in handen zijn gevallen van ongeautoriseerden, dient de voorzitter van BOB hiervan onverwijld op de hoogte te worden gesteld. Afhankelijk van aard en omvang van het datalek:

 • zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd;
 • zullen maatregelen worden genomen ter beperking van negatieve gevolgen en ter voorkoming ervan in de toekomst;
 • zal melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • zal de voorzitter van BOB het datalek en de afwikkeling ervan vastleggen in een proces-verbaal;
 • indien naar het inzicht van het bestuur relevant, zal aangifte worden gedaan bij de Politie.
Schuiven naar boven