Wapenfeiten

Wat heeft BOB bereikt in de raadsperiode 2018-2021?

Ondanks het feit dat BOB  ontbreekt in het college van B&W willen we illustreren op welke wijze BOB haar invloed op gemeentelijk beleid heeft ingevuld. Daarvoor hebben we deze (onvolledige) lijst, onze wapenfeiten opgesteld. 

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein doet een grote aanslag op het gemeentebudget. In de afgelopen raadsperiode heeft BOB het volgende bereikt:

  • BOB heeft ervoor gezorgd dat bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden alsnog is uitgegaan van een reële kostprijs. Onder druk van een concept-motie van BOB is een concreet verbeterplan gemaakt om de termijn van besluitvorming over een hulpaanvraag weer binnen de wettelijke termijn van acht weken te krijgen.
  • Naar aanleiding van schriftelijke vragen en politieke druk van o.a. BOB is voorkomen dat een commerciële zorgaanbieder zich zonder goede garanties voor kwalitatief goede zorg en zonder goed overleg met omwonenden vestigde in Elst (eerst in Westeraam en later aan de Rijksweg-Noord). De gemeente heeft voorzichtig toegezegd meer verantwoordelijkheid te zullen nemen voor de selectie van gecontracteerde zorgaanbieders en het proces met omwonenden wanneer een zorginstelling zich in een woonwijk wil vestigen.
  • Eind oktober 2020 vond op initiatief van BOB in de raad een rondetafelgesprek plaats met sleutelpersonen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdhulp. Dat gaf met name inzicht in het feit dat in deze periode zorgaanbieders te weinig betrokken zijn om mee te denken over doelmatiger zorg en ondersteuning.
  • BOB heeft consequent aangedrongen op een betere monitoring en informatievoorziening aan de raad over het sociaal domein. Ook heeft BOB zich consequent verzet tegen de stelling van het College dat de gemeenteraad zich helemaal niet met de uitvoering mag bemoeien. BOB heeft voortdurend aangedrongen op kostenbeheersing. In het verlengde daarvan is in samenwerking in november 2020 raadsbreed een motie “Realistisch begroten op budget voor het sociaal domein” ingediend.

Railterminal Gelderland

Vanaf het begin is BOB duidelijk geweest over de onwenselijkheid van de Railterminal Gelderland. BOB heeft gezorgd voor raadsbrede zienswijzen, ook toen B&W dat liet lopen. Doorzetten van BOB heeft tenslotte geleid tot, met steun van bijna alle partijen, een beroep bij de Raad van State tegen het besluit van de Provincie.

Windmolenpark

Windmolenpark bij Zetten en Nederbetuwe. De samenwerking met bewonersplatform en Landgoed Hemmen heeft geleid tot pas op de plaats. Een initiatiefvoorstel, voorbereid door BOB en een andere fractie, heeft een nieuwe start mogelijk gemaakt, waarin álle belangen een plaats krijgen.

Plan Julianaweg Heteren

Een concreet voorbeeld van burgerparticipatie. Rondetafelgesprek in december 2019 en follow-up in samenwerking met onder meer de dorpsraad.

Verkeersveiligheid Ceintuurbaan Westeraam

Door BOB ingediende en door de raad aangenomen motie (juni 2019, uitvoering augustus 2020). Nauw opgetrokken met bewoners van de nieuwe wijk.

Schouwpad Westeraam

Schouwpad (“struinpad”) Westeraam: het proces in de Raad en met het Waterschap heeft geleid tot de door BOB ingediende en in de raad aangenomen motie “Maak het ommetje Westeraam af”.

Spoortunnel Rijksweg Noord

Gang van zaken rond vergunningverlening en communicatie met inwoners rond de realisatie van de spoortunnel Rijksweg Noord. Ook heeft BOB zich ingezet om de overlast bij de dijkverzwaring bij Slijk-Ewijk tot een minimum te beperken.

Eco-woningen

Het plan Eco-woningen Rijkerswoerdse Plassen (rondetafelgesprek op 9 juni 2020). Het proces is nog gaande, nu in samenwerking met omwonenden op de gemeentegrens Arnhem-Overbetuwe. Tenslotte is de besluitvorming over het plan over de verkiezingen getild.

Fietsveiligheid

De door BOB ingediende en door de raad aangenomen motie over de fietsveiligheid (december 2018).

Slachtoffers natuurramp Ambon

Na de verwerping van de motie om €10.000 te doneren voor de slachtoffers van de natuurramp op Ambon, is samen met twee andere partijen een actie op touw gezet. De opbrengst kwam boven de €10.000 uit waarna de gemeente toch met een bedrag kwam.

Milieustraat Elst

April 2019 is een interpellatiedebat gevoerd over het feit dat de wethouder te gemakkelijk de schuld voor de tekortkomingen in de Milieustraat bij de ambtenaren heeft neergelegd.

Muziekeducatie

De door BOB in 2018 ingediende motie voor muziekeducatie in het basis- en voorgezet onderwijs heeft geleid tot deelname aan het landelijk project “Meer Muziek in de Klas Lokaal” en in 2020 de aanstelling van twee muziekdocenten.

Toeslagenaffaire

BOB heeft schriftelijke vragen gesteld over hoe de gemeente het welzijnspakket corona heeft samengesteld en over hoe de gemeente burgers heeft geholpen, die door de Toeslagenaffaire in de problemen waren gekomen.

Woonwagenlocaties

Bij de keuze voor nieuwe woonwagenlocaties heeft BOB gezorgd voor besluitvorming op basis van een zorgvuldige afweging van eisen en wensen.

De Danenberg

De plannen met De Danenberg waren uit de aandacht ontsnapt. Deze groene buffer tussen bedrijventerrein Park 15 en Oosterhout/Slijk-Ewijk staat nu weer op de agenda. De voorronde is geïnitieerd door BOB.

Auditcommissie en de Rekenkamer

BOB heeft een stevige inbreng geleverd in de auditcommissie en de Rekenkamer. Bewust is gekozen voor de afwezigheid in het Presidium van de raad (Groen Links heeft dat voorbeeld later gevolgd) en bij de “openbare biecht” bij gedeputeerde Jan Markink (de raad werd onheus op het matje geroepen).

Periode 2018-2021 in cijfers

Schriftelijke vragen
1

gesteld aan het college

Amendementen ingediend
1

 waarvan er 4 unaniem en 7 met gedeeltelijke steun zijn gehaald, 3 amendementen zijn afgewezen

Moties ingediend
1

waarvan er 9 unaniem en 10 met gedeeltelijke steun zijn gehaald, 8 moties zijn niet gehaald

Schuiven naar boven