SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART)

Een verkiezingsprogramma biedt slechts de kaders om bij mogelijke coalitiebesprekingen ruimte voor onderhandelen te laten. BOB wil geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar eisen en wensen formuleren waaraan beleidsbeslissingen moeten voldoen en worden getoetst. 

BOB wil af van de oude bestuurscultuur, waarin de coalitiepartijen in de raad “klakkeloos” het college volgen. Volgens BOB moet het als volgt:

  • Het college komt tot voorstellen aan de raad;
  • De raad besluit (het wordt daarmee beleid);
  • Ambtenaren en organisaties voeren uit en het college legt daarover verantwoording af;
  • De raad controleert het gevoerde beleid en stuurt desgewenst bij.

Bij besluiten gaat het niet alleen om bedragen per inwoner, maar ook om het transparant en SMART formuleren van doelstellingen. SMART wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dat biedt ook de criteria waaraan de uitvoering kan worden getoetst.

Schuiven naar boven