Kritiek BOB op proces rond Windpark Midden-Betuwe

Op 6 januari jl. heeft BOB op de website stevig stelling genomen tegenover de wijze waarop het college van B&W van Overbetuwe te werk gaat bij de totstandkoming van Windpark Midden-Betuwe langs de A15 bij Zetten / Dodewaard.
Op 29 april 2021 heeft Ard op de Weegh, fractievoorzitter van BOB, tevens namens de PvdA en Groen Links, een kritische e-mail gestuurd aan wethouder Horsthuis-Tangelder. De tekst van deze mail volgt hieronder.

Zoals bekend zijn ondergetekenden al langer kritisch over het proces rond het Windpark Midden-Betuwe. Wij vonden en vinden het onverstandig dat de gemeente een intentieovereenkomst is aangegaan met een van de partijen met interesse in de ontwikkeling van een windmolenpark tussen Zetten en Dodewaard, zonder dat aannemelijk was gemaakt dat dit voor de inwoners zou bijdragen aan het beste plan voor onze gemeente en onze inwoners.

Afgelopen maandag ontvingen wij een e-mail van u met o.a. de volgende passage: “De opdracht die u mij als raad gegeven hebt om partijen bij elkaar te brengen, loopt nog steeds en mijn inzet is erop gericht het beste plan te krijgen voor onze gemeente én voor onze inwoners. Deze gesprekken zijn nog gaande en ik kan daarom nog geen informatie delen met uw raad.”

Afgelopen woensdag ontvingen wij een persbericht dat de plaats van Yard Energy binnen het project wordt overgenomen door Burgerwindcoöperatie West Betuwe. Lokaal eigenaarschap en burgerparticipatie zouden hierdoor beter geborgd zijn, aldus het persbericht. Tegelijkertijd wordt in een voetnoot bij het persbericht gesteld dat men acht tot tien windturbines in het gebied wil bouwen, wat niet de indruk wekt dat er echt een open gesprek mogelijk wordt. Het persbericht is inclusief deze voetnoot gedeeld met alle deelnemers aan de gebiedstafel, zo hebben wij begrepen.

Wij zijn niet tegen de realisatie van windmolens, gelet op de duurzaamheidsopgave, maar vinden het van groot belang dat het beste plan wordt ontwikkeld samen met onze inwoners.
Onze fracties zijn bevreesd dat door deze overname de kansen op het beste plan niet of onvoldoende verbetert. We verwijzen daarbij ook naar de verklaring die het bewonersplatform heeft uitgegeven.

Naar wij hebben begrepen waren ook twee andere grondeigenaren/partijen uit het gebied op enig moment geïnteresseerd in de overname van de positie van Yard Energy, Landgoed Hemmen en Maatschap Betuwemolen. Aannemelijk is, ook gelet op de mail van de wethouder, die spreekt van lopende gesprekken, dat door Landgoed Hemmen, Maatschap Betuwemolen, Burgerwindcoöperatie West Betuwe en Yard Energy contact is geweest met medewerkers van de gemeenten (bijvoorbeeld de heer Leijdes en mevrouw Hollander) en met u als wethouder over het project in relatie tot een mogelijke overname.

Om deze contacten snel en goed in beeld te krijgen overwegen wij een interpellatiedebat aan te vragen. Vooruitlopend daarop vragen wij u een tijdlijn te overleggen van de contacten tussen de gemeente en de genoemde vier partijen sinds de raadsvergadering van 23 februari 2021. Het gaat daarbij tenminste om alle informatie, die is gewisseld en die ook bij een Wob-verzoek moet worden verstrekt (brieven, notities, mails, app-verkeer).

Wij willen daarmee duidelijkheid over de handelwijze door of namens de wethouder respectievelijk het college, ook voor de betrokken inwoners, die geheel buiten eventuele ontwikkelingen zijn gehouden. Ook willen wij duidelijkheid over het beeld dat is geschetst van de stand van zaken bij het project (bijvoorbeeld over het aantal te realiseren windturbines), zodat dit ook voor de bij het project betrokken inwoners helder is.

Wij roepen u op uiterlijk 12 mei te voldoen aan dit verzoek.
Wij zien uw antwoord graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

(Wordt vervolgd)

Ard op de Weegh & Aad Noordermeer (Lijst BOB)

Kritiek BOB op proces rond Windpark Midden-Betuwe
Schuiven naar boven