Programma

Programma verkiezingen 2018-2022

BOB is in de eerste plaats en voor alles een partij, die verandering wil brengen in de de politieke en bestuurlijke cultuur in Overbetuwe. BOB is bereid om bestuursverantwoordelijkheid te dragen samen met die partijen waarvan het gedachtengoed duidelijke raakvlakken heeft met de doelstellingen van BOB. Ons programma biedt de kaders om bij mogelijke coalitiebesprekingen ruimte voor onderhandelen te laten.

Punten waar BOB aan vasthoudt:

 1. Communicatie naar de inwoners verbeteren met gebruik van moderne middelen. Voor het bestuur betekent dit open agenda’s, openbare vergaderstukken en bijeenkomsten.
 2. Besluitvorming op grond van argumenten met onderkenning van alle belangen.
 3. Duidelijkheid over waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat.
 4. Vastleggen van de positie van de burger in participatieplannen.
 5. BOB is voorstander van een duurzame toekomstvisie op leefomgeving zoals bestemmingsplannen, infrastructuur en natuur.

Wij zijn een partij die zich richt op de vertegenwoordiging van de belangen van alle inwoners in alle kernen. Wij vragen ons voortdurend af: “Is dit in het belang, dan wel conform een breed gedragen wens, van de Overbetuwse bevolking?”  

Leefomgeving

leefomgeving verkeer en vervoer, auto's, voetgangers en fietsers in winkelstraat met parkeerstroken

Verkeer en vervoer

 • iedereen moet zich zonder problemen kunnen verplaatsen
 • voldoende ruimte voor personenvervoer per spoor
 • goed wegennet
 • planmatig en adequaat onderhoud van wegen en fietspaden
 • meer fietspaden die alle dorpskernen met elkaar verbinden
 • veilige infrastructuur voor alle verkeer
leefomgeving wonen Appelbuurt Elst woningen en speeltuin

Wonen

 • inwoners in een vroeg stadium betrekken bij bestemmingsplannen
 • eerlijke inspraak
 • mate van participatie vooraf vaststellen
 • inbreidingslocaties eerst bebouwen
 • gezonde verhouding tussen huur- en koopwoningen
leefomgeving groen beek met boomgaard en bloeiende oever

Groen

 • meer geld uitrekken voor in stand houden en onderhoud van groenvoorzieningen
 • gemeente is samen met inwoners verantwoordelijk voor een aantrekkelijke woonomgeving
leefomgeving duurzaamheid zicht op windmolens

Duurzaamheid

 • duurzaamheidinitiatieven moeten een goede plek krijgen in onze gemeente
 • werken vanuit een visie
 • samen met inwoners een kansenkaart ontwikkelen
 • behoud zo veel mogelijk de inrichting en het gebruik van het karakteristieke Betuws landschap
 • beperk de overlast naar de inwoners en direct betrokkenen

Dorpskernen

Overbetuwe bestaat uit elf dorpskernen met een grote diversiteit. BOB wil de inbreng, die de inwoners in de kernen hebben geleverd, in de DOP’s (DorpsOntwikkelPlannen), serieus nemen. In ons programma is vitaliteit van de kernen uitgangspunt. BOB wil graag in samenwerking met jeugd- en welzijnswerk komen tot ontmoetingsplaatsen voor de jeugd in alle kernen.

Economie

De rol van de lokale overheid is met name voorwaardenscheppend. BOB vindt prijs, kwaliteit en duurzaamheid het uitgangspunt wanneer de gemeente opdrachtgever is. De gemeente moet zorg dragen voor een goed ondernemersklimaat. 

De gemeente heeft als taak om voorwaarden te creëren die bevorderend zijn voor de inwoners. We denken bijvoorbeeld aan goede, gratis parkeergelegenheden. 

BOB is van mening, dat mensen in principe in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien. Het verstrekken van uitkeringen is tijdelijk en altijd gericht op reguliere banen. We vinden echter, dat we ten aanzien van mensen, die er niet slagen in om zelf inkomsten te verwerven, verantwoordelijkheid hebben. 

Mens, maatschappij en welzijn

BOB onderwijs, afbeelding van boeken met kleurpotloden en ABC letters

Onderwijs

 • Kwaliteit van het onderwijs is leidend
 • Schooluitval tot nul terug brengen
 • Een goede onderwijsomgeving bieden
 • Een zo groot mogelijk onderwijsaanbod binnen Overbetuwe 

Lees meer…

BOB sport in de gemeente Overbetuwe, afbeelding van zwembad

Sport

 • Geen onderscheid tussen verschillende sporten
 • Alle sportverenigingen gelijk behandelen
 • Gemeentelijke sportaccommodaties up-to-date houden
 • Jeugd aanmoedigen tot sporten

Lees meer…

cultuur en muziek stimuleren in de gemeente Overbetuwe

Cultuur en muziek

 • Kunst en cultuur stimuleren
 • Aandacht voor historische waarden van landschap en gebouwen 
 • Cultuur is belangrijk voor de brede ontwikkeling van mens en maatschappij
 • Muziekeducatie stimuleren 
BOB mens en maatschappij, oudere in rolstoel geniet met jongere van uitzicht

Mens en maatschappij

 • Stimuleer mantelzorg
 • Mantelzorg is geen veplichting
 • Mensen, die een beroep doen op permanente verpleging opvangen in hun eigen omgeving 
 • Voldoende werk voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt
 • Aandacht voor de toenemende vereenzaming van ouderen 

Lees meer …

Word lid of begunstiger

Met uw steun kunnen wij onze activiteiten verbeteren en onze stem binnen onze gemeente duidelijk laten horen. Word lid of begunstiger van BOB.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente uitingen van BOB over de onderwerpen die in Overbetuwe aan de orde zijn? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Schuiven naar boven