Mens en maatschappij

Verkiezingsprogramma mens en maatschappij

Door de definitieve invoering van de scheiding van zorg en wonen in 2015, blijven inwoners langer zelfstandig thuis wonen. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de noodzakelijke thuiszorg. Wanneer deze vraagstukken niet goed worden opgepakt door de gemeente, komt een aantal inwoners voor grote zorg en financiele problemen te staan. Binnen ons verkiezingsprogramma mens en maatschappij benoemen specifiek de mantelzorg, permante verpleging, mensen met een beperking en de ouderen.

Mantelzorg

Mantelzorg bieden aan iemand in de naaste omgeving is geen vanzelfsprekendheid. Het is prachtig werk, maar soms heeft de mantelzorger geen ruimte meer voor zichzelf en is de balans weg. BOB is voorstander van het stimuleren van mantelzorg, maar tegen het opleggen van de verplichting. Belangrijk is, dat de noodzakelijke zorg verleend wordt en hierin heeft de lokale overheid een onontvreemdbare verplichting.

Permante verpleging

Alleen de mensen die permanente verpleging nodig hebben worden opgenomen in daarvoor toegeruste verzorgingshuizen. BOB streeft ernaar dat mensen, die daarop een beroep moeten doen, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving in (eventueel) kleinschalige opvang terecht kunnen.

Mensen met een beperking

Meer dan 9% van de Nederlandse bevolking heeft in een of andere vorm een beperking. Voor een beperking kies je niet en je moet er mee leren leven. Mensen met een beperking maken deel uit van onze samenleving, horen erbij. Dat gaat niet vanzelf. Er verandert op dit punt veel ten goede, maar we zijn er nog lang niet. We hebben in ons land voorschriften en wetten, die regelen hoe om te gaan met infrastructurele voorzieningen, mobiliteit en werk voor deze mede-inwoners. De vraag is of er voldoende werk is voor mensen met een beperking. Er zijn in onze gemeente gelukkig voorbeelden, zoals De Droom, te vinden. Maar is er als gevolg van bezuinigingen straks nog voldoende geld? Wajong-ers krijgen straks een herkeuring en een deel van hen moet daardoor een beroep doen op de bijstand. Leerlingenvervoer is er nu nog. Er komt nieuw beleid op grond van stijgend gebruik en hoge kosten. BOB ziet toe op een rechtvaardig beleid voor degenen die genoodzaakt zijn een beroep te doen op deze voorzieningen vanwege hun beperking.

Ouderen

BOB mens en maatschappij, oudere in rolstoel geniet met jongere van uitzicht

Evenals bij mensen met een beperking staat de zorg voor oudere mensen zwaar onder druk. Ook hier geldt dat de wijkverpleging samen met thuiszorg en aangevuld met buurt- en mantelzorg op peil wordt gebracht en gehouden. Hierbij moet oog zijn voor de toenemende vereenzaming van ouderen.

Te onderzoeken is om op de voorgaande punten samen te werken met omliggende gemeenten (gezamenlijke inkoop, afspraken, regels voor voorzieningen enz.).

Maatschappij

BOB staat midden in de samenleving. Dat brengen we in praktijk door het bevorderen van de integratie en acceptatie van mensen met een beperking op alle fronten. BOB denkt daarbij aan vrijwilligerswerk, sociale netwerken, het stimuleren van werkplekken in het reguliere bedrijfsleven door samenwerking met organisaties voor bijscholing en het opzetten van (eigen) bedrijven.

Terug naar het totale verkiezingsprogramma

Schuiven naar boven