Onderwijs

Verkiezingsprogramma onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is voor BOB leidend. Veel van de voorwaarden en de regelgeving van het onderwijs worden vanuit de landelijke overheid bepaald. De lokale overheid heeft daar weinig invloed op.

Huisvesting

Sinds midden jaren ‘90 is onderwijshuisvesting gedecentraliseerd naar de lokale overheid. BOB stelt zich op het standpunt dat de gemeente zorgt voor een goede en adequate onderwijsomgeving voor nu en in de toekomst. Dat betekent, dat er een meerjarenplanning en een toekomstvisie aan het duurzame huisvestingsbeleid van onderwijsinstellingen ten grondslag liggen. De gemeente voert hiertoe tenminste één maal per jaar overleg met de verschillende instellingen in Overbetuwe. Luxe hoeft niet, maar een goede onderwijsomgeving wel.

Aanbod onderwijs

BOB onderwijs, afbeelding van boeken met kleurpotloden en ABC letters

Tevens tracht de gemeente een zo groot mogelijk onderwijsaanbod naar Overbetuwe te krijgen en te houden. Schoolnabijheid is in het belang van de kinderen.

Schooluitval

BOB wil de schooluitval in nauw overleg met de scholen en in samenwerking met de buurtgemeenten tot nul terug te brengen.

We wijzen graag op de positieve resultaten welke in de afgelopen jaren tot stand zijn gebracht; veel nieuwbouw voor basis- en voortgezet onderwijs, brede scholen, voor- en naschoolse opvang.

Terug naar het totale verkiezingsprogramma

Schuiven naar boven