Bijdrage BOB aan Kadernota 2023

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2022 heeft fractievoorzitter Ard op de Weegh van BOB de volgende bijdrage in eerste termijn uitgesproken.

“De kadernota is, zoals aangekondigd en te verwachten, beleidsarm. Zelfs een korte analyse van wat er vanuit Den Haag op ons afkomt en waar we tijdig op in moeten spelen, ontbreekt. Dit is de 9e kadernota, die BOB behandelt en deze is met afstand de dunste. De neiging om er niets mee te doen en voor kennisgeving aan te nemen, is groot, maar dat zou volgens ons een daad van politieke zwakte betekenen. Oppositie voeren doe je op inhoud en niet met deze eigenlijk politiek zinloze acties. Het maakt de behandeling van de begroting niets anders. Ik vraag aan de indieners naar het effect van dit amendement op de begroting 2023 en zo ook aan de wethouder. Op dit moment zijn we niet voornemens dit amendement te steunen.  

BOB haalt een enkel punt uit de kadernota en zal de overige spreektijd gebruiken voor wat ideeën en zoals te doen gebruikelijk bij de kadernota: een politiek statement. Verder hebben we geen moties en amendementen ingediend. Ik geef in dit betoog een aantal voorzetten en mocht onverhoopt blijken, dat hier in de begroting niets van terug te vinden is, dan zullen we alsnog met moties en amendementen komen. Alles op z’n tijd. Het college verdient het recht van de twijfel.

De toeristenbelasting zal komend jaar nog niet ingevuld worden en het college zal met een voorstel komen waar de raad zich over zal moeten uitspreken. Deze post zal dus niet in de begroting 2023 kunnen worden opgenomen.

BOB maakt zich al jaren hard voor het betrekken van inwoners en voor een duidelijke rol van de raad. Maar, voorzitter, samen aan zet betekent niet dat het college allerlei problemen, waarvoor het college aan de lat staat, bij de raad moet leggen. Een voorbeeld is de recente discussie over de aanpak van de schulddienstverlening. BOB wil er echt voor waken dat mensen tussen de wal en het schip raken, omdat ons college het kompas niet altijd recht weet te houden.

In de kadernota is voor de extra wethouder een bedrag van €72K opgenomen. Volgens ons zijn dat slechts de loonkosten, inclusief pensioenkosten. We hebben er vragen over gesteld. U heeft de vragen en de antwoorden ook. De antwoorden waren voor ons niet bevredigend, omdat er in onze optiek ook nog opslagpercentages zijn voor huisvesting, ambtelijke ondersteuning, etc. Zoals u weet hechten wij aan transparantie en aan bestuur dat staat voor haar keuzes, ook als het niet onze keuzes zijn. BOB verzoekt het college dan ook dringend om de totale kosten van de wethouders en de vijfde parttime wethouder zichtbaar te maken in de begroting en niet te rommelen met de vaste regels voor een dergelijke formatie-uitbreiding. Ik roep tevens nogmaals in herinnering, dat BOB zich zeer duidelijk heeft uitgesproken tegen een mogelijke uitbreiding met deze wethouder gedurende deze collegeperiode.

Vorig jaar gaf BOB reeds aan, dat o.a. het Ambtshuis leeggeordend zou kunnen worden. Doordat ambtenaren vaker thuis werken of de dorpen ingaan en er in het gemeentehuis plaats is, is dat haalbaar.  We weten, dat het Ambtshuis voor een hoger bedrag in de boeken staat dan voor de werkelijke waarde, maar met het oog op de nu nog zeer gunstige situatie op de markt, lijkt het goed om boekhoudkundig het verlies te nemen om grotere verliezen te voorkomen wanneer de markt weer inzakt.

Alles wijst erop, dat er na 2026 problemen op de begroting kunnen ontstaan. Een leuk overschot van €8,5M vorig jaar, lijkt comfortabel en goed. Ik ga nu even niet verder in op de oorzaken hiervan. BOB wil het college oproepen rekening te houden met dit financieel ravijn, zolang tussen Rijk en VNG nog geen deugdelijke oplossing is gevonden. Wij zien graag voorstellen naar de raad komen hoe dit opgevangen kan worden.

We zijn content met hetgeen er summier opgemerkt wordt over het groenonderhoud. Wat wij al jaren missen is een meerjarenbeleid met betrekking tot het onderhoud en het uitbreiden van het groen in Overbetuwe. Het is beschamend dat sinds 2010 in het handboek locatie-eisen moet worden geconstateerd “Er moet nog een groenstructuurplan voor de hele gemeente Overbetuwe gemaakt worden.” Tegels wippen met aan aanpak à la Steenbreek is leuk, maar om echt impact te maken zal onze gemeente meer aan de bak moeten en op dit punt aan de Omgevingsvisie een vervolg geven met een concreet uitvoeringsplan. Ook hier nodigen wij het college uit om met voorstellen aan de raad te komen.

Bij de Raad van State loopt nog onze zaak over de realisatie van de Railterminal Gelderland. Naar verwachting in september of oktober volgt uitspraak. Daar kan nog van alles uitkomen. De provincie in het gelijk, de gemeente in het gelijk of een bestuurlijke lus. Dat laatste betekent bijna zeker ook, dat de provincie na enige aanpassingen, verder kan. Onwenselijk. Vanuit BOB willen we het uiterste doen om deze ongewenste en onnodige Railterminal tegen te houden. De CO2/stikstof-problematiek dwingt Nederland tot stevige maatregelen. We vroegen ons af wat de gevolgen van de bouw en het gebruik van de Railterminal Gelderland zijn in dit kader. We hebben alle benodigde informatie bij de provincie en anderen opgevraagd en we hebben aan een ter zake deskundig bureau gevraagd de berekeningen hieromtrent te maken. Er komt een rapport, waarin ingegaan zal worden op de gevolgen van gebruik en bouw van de Railterminal.

  • Hoeveel stikstof zal de bouw naar verwachting veroorzaken?
  • Hoeveel uitstoot zal er bij gebruik zijn? Door treinen, vrachtwagens, etc.
  • Wat betekent dit voor de verbreding en doortrekking van de A15?
  • Wat betekent dit nu en op termijn voor het verkeer en de vervoerssector?
  • Wat betekent dit voor de bouwsector in de omgeving?
  • Moeten er – om de normen te halen – nog boeren uitgekocht worden?
  • Wat betekent dit voor de bouw en ingebruikname van nieuwe bedrijven in de directe omgeving?

Naar wij hopen en verwachten komt hier een stevig rapport uit en dat willen we toch nog eens nadrukkelijk zetten tegenover de nut-en-noodzaak-vraag van de Railterminal Gelderland. Waanzin moet gestopt worden

Voorzitter, ik wil het hier voor de eerste termijn bij laten.

Bijdrage BOB aan Kadernota 2023
Schuiven naar boven