BOB staat pal achter Dorpsraad en maatschappelijke organisaties Heteren

Tussen verschillende politieke partijen in Heteren is er stevige discussie over het ruimtelijke plan voor Julianaweide waar tot voor kort loonbedrijf Gerritsen gevestigd was. De wens voor een activiteitenveld is niet serieus meegenomen. En de wethouder vindt dat iedereen zijn mond moet houden en gewoon maar moet instemmen met het plan. Ondertussen ligt dat plan al sinds eind november op zijn bureau en durft hij dat niet te agenderen voor de raad, vanwege juridische risico’s. Risico’s die er niet zouden zijn als de inbreng van de maatschappelijke organisaties eerder serieus was genomen. BOB vindt dat dit soort processen anders moeten. Niet elke wens kan worden gehonoreerd, maar elke breed genoeg gedragen wens kan wel serieus genomen worden.

Wat speelt er?

Dankzij de gemeente is loonbedrijf Gerritsen verplaatst en zijn de Woningstichting Heteren en projectontwikkelaar Veluwezoom Verkerk B.V. in de gelegenheid gesteld op het vrijgekomen terrein een plan te maken.

Vanuit maatschappelijke organisaties en de dorpsraad is sinds 2013 gepleit om bij deze locatie niet alleen te kijken naar wonen, maar ook naar de openbare ruimte. Concreet is gepleit voor een serieus activiteitenveld tegenover de hoofdingang van sporthal ’t Binnenveld (tegenover de scholen).

Die wens voor een activiteitenveld is echter door de Woningstichting niet serieus meegenomen in de planontwikkeling. Bij de start van het participatietraject presenteerde die diverse schetsen, maar allen zonder het gewenste veld. Overigens waarschijnlijk ook omdat B&W informeel had laten doorschemeren dat het realiseren van zo’n veld fijn zou zijn, maar niet noodzakelijk.

Wat deden gemeenteraad en B&W?

Om het tij te keren, hield de raad in 2019 een rondetafelgesprek onder leiding van raadslid Jackie Versluis als onafhankelijk voorzitter. De meeste partijen drongen daarin aan op het voeren van ‘het goede gesprek’, al vonden met name CDA en GBO dat de raad zich daar niet mee moest bemoeien. Namens Lijst BOB gaf Aad Noordermeer aan dat wij bij de behandeling van het bestemmingsplan zouden toetsen hoe met deze wens is omgegaan en – als die niet kan worden gehonoreerd – of daar dan echt een goed verhaal onder ligt. Denk bij dat laatste aan ruimtelijke argumenten (het veld valt niet goed in te passen) of financiële argumenten (het veld gaat ten koste van koop- of huurwoningen en wel zodanig dat het totale plan financieel niet kan worden gerealiseerd).

Uiteindelijk kwam er een plan ‘zonder veld’. Dit lag formeel ‘ter inzage’ in oktober en november 2021. Harde argumenten dat het veld niet kon, zaten echter niet in de stukken. In de raad is toen door PvdA, BOB, D66 en CU een motie ingebracht om B&W te vragen nogmaals in overleg te treden met de Woningstichting en “daarmee te voorkomen dat de discussie over het veld alsnog gevoerd zou moeten worden op basis van een toekomstig zienswijzenrapport”. De beraadslaging hierover, met voor BOB Ard op de Weegh o.a. over te hanteren geluidsnormen, valt hier terug te kijken. Met andere partijen wilden wij snel opnieuw om tafel met de Woningstichting en niet eerst maanden wachten om dat verzoek te doen naar aanleiding van de formele behandeling van het plan in de raad. Helaas dacht de wethouder daar anders over, op dat moment met steun van een meerderheid in de raad van in elk geval CDA, GBO en Groen Links.

Wat veroorzaakt vertraging?

Het ingraven door de gemeente en de Woningstichting leidt inmiddels tot vertraging in het project, zoals beschreven in een memo van B&W. Om alles juridisch dicht te timmeren is de behandeling van het bestemmingsplan uitgesteld tot mei. Het feit dat het zo juridisch wordt, geeft overigens wel aan dat het onderliggend verhaal van de Woningstichting niet zo maar voldoet aan de verplichting van de wetgever om bij planontwikkeling de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig af te wegen.

Heel ‘bijzonder’ is daarbij dat ondertussen de verantwoordelijk wethouder, Wijnte Hol, nu op facebook aangeeft dat de politiek “al in begin 2021 een keuze gemaakt heeft om niet mee te gaan met het plan van een groot veld van 42-30 meter. De ingediende motie is immers niet aangenomen, met argumenten van voor- en tegenstanders. Dat had een acceptatie moeten zijn voor alle partijen. Ook mogen partijen zoals de eigenaar en initiatiefnemer, omwonenden, Huurdersvereniging etc daar vertrouwen aan ontlenen. Het nu met een zienswijze(bezwaar) alsnog het sportveld er in te krijgen is echt geen kwestie van een pennenstreek in het plan. Dat kost tijd, veel geld en is twijfelachtig of het ruimtelijk wel kan. Los van het feit dat de eigenaar daar geen medewerking aan gaat geven. Het zou verstandig zijn in het belang van de woningnood dat we met het huidige plan doorgaan. Anders komt er niets.”

Wat vindt BOB?

BOB vindt de gang van zaken ongepast. Zoals we dat op lijstbob.nl verwoorden onder de noemer ‘Betrokkenheid’: “Door wensen te inventariseren leer je kennen wat er leeft. Niet alles kan worden gehonoreerd, maar het bestuur legt uit en neemt op grond van argumenten een besluit. Niet alleen de belangen van de meerderheid, maar zoveel mogelijk belangen van alle inwoners van alle kernen worden meegenomen.” Dat gebeurt hier niet.

Vertraging verwijten aan de maatschappelijke organisaties is ook niet terecht. Het ligt niet aan de maatschappelijke organisaties dat er een plan ligt zonder goed verhaal over het activiteitenveld. Het ligt ook niet aan hen dat het plan pas in mei 2022 wordt voorgelegd, nadat het (zonder goed verhaal over de wens van het activiteitenveld) tot november 2021 ter inzage lag. Het ligt aan Woningstichting en B&W dat de zienswijze van de dorpsraad nog niet op ruimtelijke en financiële haalbaarheid is getoetst. De wethouder lijkt “twijfelachtig of het alternatief van de dorpsraad ruimtelijk wel kan” voldoende te vinden en roept op de macht ‘het is het plan van Woningstichting en project-ontwikkelaar of geen plan’. Dat gaat tot meer vertraging leiden.

Wij proberen nu via een beroep op de verordening ambtelijke bijstand het alternatieve plan van de maatschappelijke organisaties alsnog serieus te laten toetsen. Alleen wordt ook dit vertraagd, doordat we wachten op een inhoudelijke reactie op het verzoek dat we samen met PvdA en D66 op 6 december 2021 (!) indienden.

Wat ons betreft is de gang van zaken een goed voorbeeld van hoe je niet moet omgaan met betrokken­heid en met wensen uit het dorp. Lijst BOB weet heel goed dat niet altijd alles kan worden gehonoreerd. Maar het bestuur moet wel zoveel mogelijk belangen meenemen en besluiten uit­leggen. Daar moet je naast meningen ook feiten voor verzamelen. Dat is hier onvoldoende gebeurd en leidt echt tot onnodige vertraging.

Ard op de Weegh en Aad Noordermeer

BOB staat pal achter Dorpsraad en maatschappelijke organisaties Heteren
Schuiven naar boven