Ledenvergadering 30 mei 2024

De leden rondom presentatie voorzitter Lijst BOB

Onze bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties in de gemeente Overbetuwe. Ditmaal een Algemene Ledenvergadering in Driel.

Na goedkeuring van de financiën over het afgelopen jaar, werd een voorstel om te gaan werken met een meerjarenbegroting van 4 jaar aangenomen. Daarmee wordt inzichtelijk welk budget voor de komende verkiezingen beschikbaar is en krijgen de schijnbare overschotten op de begroting voor het volgende jaar een inzichtelijke bestemming. Het zijn dan dus benoemde reserves. Dat bewijst de transparantie waarmee Lijst BOB wil werken.

Na de herbenoeming van de huidige voorzitter Bas van Rooijen, werd Viola Mistrate Haarhuis voorgesteld als aanvullend en nieuw 4e bestuurslid. Zij zal zich richten op het verbinden van de leden met de fractieleden en op communicatie en PR.

Viola Mistrate Haarhuis stelt zich voor op de ledenvergadering 30 mei 2024

En nu verder, discussie met de leden

Belangrijke thema’s zijn volgens de leden betaalbare woningbouw, huisvesting senioren, het sociaal domein en de verschillende financiële tegenvallers waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. Lijst BOB was tegen het overhevelen van geld dat is bestemd voor de opvang van Oekraïners aan de Algemene Reserve. De werkelijke financiële positie van de gemeente moet namelijk duidelijk blijven.

Deze week heeft wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder zijn taken als wethouder neergelegd. Tegelijk lijkt zijn raadsfractie Gemeentebelangen Overbetuwe in drie groeperingen uiteengevallen. Er zal een nieuwe wethouder moeten komen. Daarbij wordt nu nadrukkelijk gekeken naar de andere partijen. Lijst BOB zet in op een bestuurder met veel ervaring in het Sociaal Domein. Daar moet namelijk stevig worden ingegrepen om het verder oplopen van tekorten te voorkomen. Ard op de Weegh zegt dat Lijst BOB een voorstel doet.

Voor meer inhoudelijke programmapunten is in het najaar een bijeenkomst gepland. Intussen gaan we samen op zoek naar manieren om meer mensen te betrekken bij de politieke actiepunten. Vooral jongeren meer betrekken en de wijze waarop we onze standpunten communiceren zijn een belangrijk aandachtspunt.

Intussen blijft Lijst BOB zich verzetten tegen ‘besloten vergaderingen’ wanneer die bijeenkomsten geen publiek belang dienen, maar slechts het verhullen van interne problematiek. Transparant bestuur blijft het motto van Lijst BOB.

 

Ledenvergadering 30 mei 2024
Schuiven naar boven