College, kom op voor je burgers!

De Gelderlander kopt zaterdag 25 april 2020 met “Gelderland zet gemeente Overbetuwe op een zijspoor. En: “Provincie dendert door met plan voor aanleg railterminal”. Het artikel is voor BOB reden om zich met de volgende open brief tot het college van B&W te richten.

Geacht college,

Hoewel we hier meermalen voor gewaarschuwd hebben, is nu toch bij de realisatie van de railterminal de ongewenste situatie ontstaan, dat de provincie de gemeente Overbetuwe buitenspel gezet heeft. In onze ogen interbestuurlijke minachting. Noch het college noch de raad van Overbetuwe kan nog voor de belangen van haar burgers opkomen. De spierballentaal van “ja, mits” of “nee, tenzij” blijkt de roep van een dwerg met een piepstemmetje tegen een reus met gehoorstoornis te zijn geweest.

Hoe mooi de teksten van sommige provinciale verkiezingsprogramma’s ook waren geformuleerd. De zienswijze, die door de heren Beune, de Waard en Noordermeer namens de raad gemaakt zijn, blijkt niet veel meer dan bezigheidstherapie geweest te zijn, want de provincie legt deze zienswijze keurig netjes naast zich neer.

Het college sprak eerder van wensenlijstjes en vindt het nu niet eens nodig om hier melding van te maken. In onze optiek is de enige wijze, waarop het college haar gezicht in dit dossier nog enigszins kan redden, een gang naar de Raad van State. Samen met anderen die net als de raad zienswijzen hebben ingediend. Immers, toen we als raad in het recente verleden gevraagd werden om bevoegdheden betreffende veiligheid over te dragen aan de provincie, werd ons dit aangeraden, omdat dan nog de weg naar de RvS open bleef. We hopen dat dit beter wordt aangepakt dan bij de totstandkoming van samenwerkings­over­eenkomst en addendum, waar niet of veel te laat juridisch naar werd gekeken. We zijn benieuwd.

Hieronder enkele opmerkingen en vragen, waarvan ook enkelen u komende week als officiële schriftelijke, dan wel technische vragen zullen bereiken:

 • Op de gemeentelijke website staat een persbericht van de gemeente (dat overigens even goed van de provincie had kunnen zijn) over deze kwestie. Hierin wordt geen gewag gemaakt van het negeren van de zienswijze. Dit wekt de indruk, dat B&W dit geen relevant aspect van de besluitvorming vindt. Zie in deze ook de tekst van de mail aan de raad.
 • We hebben geen tussentijdse informatie van de gemeentesecretaris ontvangen na de mail van 21 februari jl, hoewel die wel beloofd was. We zullen via de griffie in ieder geval de verslagen opvragen van de overleggen, die na 21 januari gevoerd zijn, inclusief het definitieve verslag van 18 november 2019. Op een vraag van de heer Elbers werd in de raad eerder door de wethouder toegezegd, dat we deze zouden krijgen.
 • We zijn zeer benieuwd naar een update van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van amendement en moties knoop 38bij de memo van 12 november 2019, waarbij op de onderdelen C t/m E eerder is toegezegd, dat er in het eerste kwartaal van 2020 met voorstellen naar de raad gekomen zou worden. Ook hier zullen we via de griffie officieel naar vragen.
 • Graag willen we ook adequate informatie over de uitvoering van het in de raad van 4 februari 2020 aangenomen amendement (met bedenkingen bij het addendum). Is het bedrag voor de gebiedsmaatregelen nu inderdaad beschikbaar gesteld, gekoppeld aan de besluitvorming van PS in de vergadering van 22 april jl.? Zo niet, waarom niet en waarom is de raad hier niet per ommegaande over geïnformeerd? Ook deze vraag zal via de griffie gesteld worden.
 • Hoe zit het met de voortgang van het overleg over de fietsveiligheid bij Knoop 38? Ook dat wordt een schriftelijke vraag.
 • Wanneer is B&W op inhoud of proces geïnformeerd over de reactie op de eerder ingediende zienswijze?  Hier komt ook een schriftelijke vraag over.
 • Even een bloemlezing uit de memo met bijlage “stand van zaken uitvoering amendement en moties Knoop 38 van 12 november 2019.”
  • M.b.t. onderdeel C1 (extra woningen) “Het college verwacht dit onderdeel van het amendement in het eerste kwartaal van 2020 af te ronden.”
  • M.b.t. onderdeel D ( Park 15, afspraken en omgevingsfonds): “wachten op initiatiefnemer”.
  • M.b.t. onderdeel E. Omgevingsfonds : voorstel eerste kwartaal 2020 beschikbaar. Opkoopregeling: voorstel begin 2020 beschikbaar.

Vorenstaande in overweging nemende, kunnen we niet om de constatering heen, dat het college nogal wat steken heeft laten vallen in het uitvoeren van amendementen en moties, het uitvoering geven aan toezeggingen aan de raad, het communiceren met de raad, het tijdig informeren van de raad en het opkomen voor de eigen gemeente en haar inwoners.
We rekenen dit het college erg aan. Bij grote dossiers hoort goede communicatie met de raad en de raad in staat stellen om hun controlerende bevoegdheden uit te voeren. En dat laatste is zeker nu niet het geval nu we doodleuk voor een voldongen feit gesteld worden. Dit moet in de toekomst beter. We overwegen of en op wat voor wijze we het college in deze raad moeten bevragen over dit dossier.

Ook wij weten, dat we ons op dit moment in een crisissituatie bevinden. Dat mag de voorgang van grote projecten niet in de weg staan. Neem in deze maar eens een voorbeeld aan de provincie.

Namens de BOB-fractie,

Ard op de Weegh

College, kom op voor je burgers!
Schuiven naar boven