Maakt B&W Overbetuwe misbruik van corona-crisis?

B&W van Overbetuwe heeft op 7 april 2020 het mandaatbesluit gewijzigd en daarover op 17 april gepubliceerd. De raad is in de periode tussen 25 maart (TIC-stuk maatregelen corona-crisis door gemeente Overbetuwe) en 17 april 2020 niet langs een van de gebruikelijke kanalen (nader) geïnformeerd over de achtergronden van deze wijziging.

Met het besluit worden met de wijziging extra bevoegdheden toegekend aan de gemeentesecretaris ten opzichte van het geldende mandaatbesluit en de budgetregeling. “Het betreft de omstandigheid dat het college, respectievelijk de burgemeester, als gevolg van de corona-maatregelen of door persoonlijke ontstentenis als gevolg van de corona-crisis niet kan vergaderen en besluitvorming een spoedeisend belang heeft, waardoor deze niet uitgesteld kan worden.”

Het betreft – als wij van BOB het goed zien – onder meer:

  • Het nemen van besluiten waarbij wordt afgeweken van het (door de raad vastgestelde; red. BOB) beleid, regelingen en/of voorschriften.
  • Het nemen van beslissingen op een bezwaarschrift, indien er sprake is van een situatie waarover de raad in een eerder stadium aan het college of de burgemeester vragen heeft gesteld dan wel het besluit of de (rechts)handeling als politiek, bestuurlijk, publicitair of anderszins gevoelig wordt aangemerkt;
  • Het nemen van besluiten waarbij wordt afgeweken van een extern advies.
  • Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht.

De vragen van BOB aan het college zijn:

  • Wat is de concrete aanleiding voor deze wijziging van het mandaatbesluit. Wat is de directe noodzaak (ook rekening houdend met het feit dat een dergelijk besluit – indien op een later moment noodzakelijk – snel alsnog kan worden genomen)?
  • Waarom heeft u de raad hierover niet voor publicatie actief geïnformeerd via een van de gebruikelijke kanalen?
  • Wat betekent de wijziging van dit mandaatbesluit voor de transparantie richting de raad, als nu aanvullend gemandateerde besluiten niet meer in de openbare B&W-notulen zullen worden opgenomen?
  • Hoe heeft u in die situatie de verantwoording door de gemeentesecretaris over de uitbreiding van zijn bevoegdheden geregeld en hoe werkt dit door naar de raad?

Zijn er bij het college andere gemeenten bekend, die op deze manier het mandaat van de gemeentesecretaris tijdelijk hebben uitgebreid en daarmee de bevoegdheden van de raad ondermijnt?

Het college van B&W is verzocht zo spoedig mogelijk de vragen te beantwoord.
Ard op de Weegh, fractievoorzitter BOB

Maakt B&W Overbetuwe misbruik van corona-crisis?
Schuiven naar boven