Bijdrage BOB begrotingsbehandeling 2022-2025

Het belangrijkste bespreekpunt van het hele politieke jaar wordt als agendapunt 19 achter een reguliere vergadering geplakt. Onbegrijpelijk en onverstandig volgens BOB. Dit mag nooit meer gebeuren. De raad neemt hiermee zichzelf en de begroting niet serieus.

Deze bijdrage gaf onze fractievoorzitter Ard op de Weegh op 9 november 2021.

Ik loop toch al enige tijd mee in de politiek, maar naar mijn weten is het nog nooit voorgekomen, dat het belangrijkste bespreekpunt van het hele politieke jaar als agendapunt 19 achter een reguliere vergadering geplakt wordt. Onbegrijpelijk en onverstandig. Ik kom hier in het seniorenconvent nog op terug, want dit mag nooit meer gebeuren. De raad neemt hiermee zichzelf en de begroting niet serieus. En dat voor een raad, waarvan de fractievoorzitters vorig jaar op één na te biecht waren bij gedeputeerde Markink over de begroting.

Als de voorliggende begroting vanavond goedgekeurd wordt, dan keuren we een begroting goed, waarvan we weten, dat we hem binnen luttele maanden weer in negatieve zin bij moeten stellen. Er gloort een tegenvaller in de nabije toekomst binnen het sociaal domein. En alle partijen in deze raad weten dat of zouden dat kunnen weten. Hoe hypocriet is het dan, dat verschillende partijen met voorstellen komen, die nog serieus geld kosten, terwijl ze weten dat terughoudend financieel beleid nodig is. Zijn er verkiezingen op komst? Wees eerlijk ten opzichte van de kiezer en beloof niets wat niet waargemaakt kan worden. Stevig aangezet: pleeg geen kiezersbedrog! Opmerkelijk is ook, dat het CDA met voorstellen komt, die bijna allemaal betrekking hebben op de portefeuille van hun eigen wethouder. Men wil deze voorstellen financieren uit het begrotingsoverschot, dat er helemaal niet zal zijn.

Wellicht wekt het uw verbazing, dat dit gezegd hebbende BOB toch met een voorstel komt over het beperken van de verhoging van de OZB tot alleen het inflatiepercentage. Is hier dan wel geld voor? We geven in het amendement aan, dat hiervoor een deel van het voordeel van de septembercirculaire ingezet dient te worden. We gaven al bij de kadernota aan, dat wij vinden dat de rekening van het beleid van de Gemeente Overbetuwe niet bij de burger neergelegd mag worden. 

Tevens gaven wij bij de behandeling van de kadernota al enige mogelijkheden aan om als gemeente geld te verdienen. We waren overigens de enigen, die ideeën hadden om anders geld te genereren in plaats van alleen bezuinigen en het verhogen van de kosten voor de burger. We stelden toen voor de verkoop van het ambtshuis of de verhuur daarvan. Al snel kwamen we erachter, dat dit niet zou helpen, omdat dit pand voor een hoger bedrag dan de werkelijke waarde in de boeken staat. Over de gebouwen van het OBC vernamen we, dat tenminste voor een der twee panden al plannen bestaan, maar het tweede zou toch ten gelde gemaakt kunnen worden. We roepen het college op hier stappen in te ondernemen. We gaven ook aan, dat de Vinkenhof in ontwikkeling gebracht kan worden voor woningbouw. 25 Hectare in bezit van de gemeente. Na aftrek van infra en groen blijft er 12,5 ha over. Dat is 125000 vierkante meter. Ga uit van een grondprijs van €200,- en je hebt een bedrag van €25 miljoen. Trek daar de kosten van een goede makelaar en een paar goede ambtenaren af en je zou over 5 jaar netto 4 miljoen euro kunnen overhouden. Vandaar onze motie om op deze wijze Overbetuwe uit wild weer te houden. 

Nog een enkele opmerking:

In de uitvoering van een aantal fysieke projecten is goed werk geleverd. We denken bijvoorbeeld aan de recente realisatie van de spoortunnel in Elst, de bijdrage aan de realisatie van De nieuwe Hoge Hof (Andelhof) en het nieuwe Mfc De Hoenderik in Herveld-Andelst en het Hart van Heteren.

Tegelijk zien we rond de dorpsprofielen en de samenwerking met de wijk- en dorpsraden (ondanks de nieuwe interactievisie) weinig positieve ontwikkeling. Elst Zuid is bijvoorbeeld nog steeds een witte vlek nadat het vorige wijkplatform zich gedwongen zag op te stappen door gebrek aan samenwerking met de gemeente. Het recent met de raad gedeelde juridisch jaarverslag laat zien hoe slecht het gesteld is met de klachtafhandeling; voor bewoners een heel belangrijke factor in hoe zij de gemeente ervaren.

Waar de raad via een amendement had gevraagd het onderzoek naar een circulair ambachtscentrum medio 2021 af te ronden, kregen we recent een boodschap die erop lijkt dat dit voor de verkiezingen niet meer gaat gebeuren. Ook weer met veel inhuur van externen.

Bij duurzaamheid zien we veel maatschappelijk initiatief, maar de rol van de gemeente is erg reactief. Ook wij hebben in 2019 ingestemd met de warmtevisie, maar we zien weinig actie en regie. De lastige vraagstukken lijken vooruitgeschoven (denk aan energiearmoede) en belegd bij ingehuurde externen. Als je het onderdeel duurzaamheid van de concept woonvisie leest, lees je mooie woorden maar het wekt ook de indruk dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nijmegen en Wageningen bij ons nog weinig concreet is. Ook de aanpak van informatie verstrekken, bewustwording in plaats van een praktische aanpak die beter aansluit bij de doelgroep en die bijvoorbeeld in Arnhem toch al een aantal jaar loopt. 

Tenslotte wordt bij deze begroting zichtbaar dat bij de kadernota op sommige posten wel erg creatief boekgehouden is. Bijvoorbeeld bij de participatiewet en de Wmo wordt dit teruggedraaid, nu er weer geld is. Maar het wekt toch de indruk dat op onderdelen cijfers, die niet pasten, te makkelijk passend zijn gemaakt. Dat komt de transparantie en de discipline op langere termijn niet ten goede.

Voorzitter, ik wil het voor de eerste termijn hierbij laten.

Bijdrage BOB begrotingsbehandeling 2022-2025
Schuiven naar boven