Slordig en niet transparant handelen B&W Overbetuwe bedreigt realisatie duurzame windenergie langs de A15

De B&W’s van Overbetuwe en Neder-Betuwe hebben, naar blijkt na vragen van BOB, een intentieovereenkomst met Yard Energy gesloten, over de bouw van windturbines op het grensgebied van beide gemeenten. De gemeenten hebben deze overeenkomst te lang onder de pet gehouden. Daarmee hebben de gemeenten een voorkeurspositie gegeven aan een initiatief dat mogelijk niet de beste mogelijkheden biedt. Ook dreigt nu plaatsing van deze turbines te dicht bij de kern van Zetten.

Onderstaand het volledige artikel
Vandaag zijn eindelijk de op 9 oktober gestelde raadsvragen over windpark Midden-Betuwe beantwoord door B&W. Ruim buiten de maximale termijn van 30 dagen. Voorts is ook nu pas de intentieovereenkomst tussen B&W’s van Overbetuwe en Neder-Betuwe met Yard  Energy openbaar gemaakt, naar aanleiding van een verzoek van BOB van september.

Waarom heeft het College van B&W deze zaken zolang onder de pet gehouden, zaken die gewoon met de raad moeten worden gedeeld zodat raadsleden onderling en raadsleden en inwoners het werk van de wethouders kunnen controleren? Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen komt daarover wel een duidelijk beeld naar voren.
In de Routekaart Duurzaamheid (2016) en  de Omgevingsvisie (2018) heeft de gemeenteraad van Overbetuwe (in afstemming met de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland) rond de A15 een zogenaamd zoekgebied voor windenergie opgenomen. ‘So far, so good’.
Toen zich binnen dit zoekgebied een initiatief aandiende (met Yard Energy, een landelijke ontwikke­laar van windparken, gevestigd in Amersfoort/Hoevelaken) begon echter het foutenfestival.

Als zo’n initiatief zich aandient, moet op een aantal zaken gecheckt worden of sprake is van een realistisch initiatief. Een van de elementen daarbij is of de initiatiefnemer zich verzekerd heeft van noodzakelijke grondposities. Daarnaast is het van belang om te checken of er op korte termijn mogelijk andere initiatiefnemers zijn in het gebied, voordat de gemeente een initiatiefnemer een voorkeurspositie geeft. Dit is van belang om te zorgen dat initiatieven gelijk aan de streep staan (belang initiatiefnemers/ondernemers), maar ook om te voorkomen dat de gemeente een voorkeurs­positie geeft aan een initiatief dat op voorhand bijvoorbeeld qua grondposities niet de best mogelijke locaties kan laten meenemen in de te maken afwegingen (belang omwonenden).

Op basis van de beantwoorde vragen en door onszelf verzamelde informatie, is het hier niet goed gegaan. De initiatiefnemer heeft grondposities geclaimd waarvan hij zich niet verzekerd had. En door voor het aangaan van een intentieovereenkomst dit voornemen niet openbaar te maken, hebben de gemeenten nu een voorkeurspositie gegeven aan een initiatief dat mogelijk niet de beste mogelijk­heden biedt om de effecten voor de omgeving te beperken. Net als bij eerdere initiatieven (Green Giraffe) lijkt in elk geval het Overbetuwse gemeentebestuur meer oog te hebben voor landelijke spelers dan voor lokale initiatiefnemers en de eigen inwoners. Opvallend: in de beantwoording van de vragen wordt gesteld dat een van de grondeigenaren in het gebied zich heeft teruggetrokken uit het initiatief. BOB weet dat dit anders ligt. En dit is van belang omdat de gemeenten om deze reden nu een deel van de windmolens dichter bij de kern Zetten wil plaatsen dan gewenst en noodzakelijk.

Dit lijkt ook al door te werken in de gang van zaken bij de door de gemeenten gestarte gebiedstafel, waar inwoners mogen participeren in de aanloop naar een wijziging van het bestemmingsplan om windmolens te kunnen realiseren. Omwonenden is eerst via de gemeentelijke website voorge­spiegeld dat binnen het zoekgebied alle opties open zijn. Maar dat is natuurlijk nooit zo als je op basis van een concreet initiatief in gesprek gaat. Als je als college dat wel zo voorspiegelt, krijg je al gauw het beeld dat de inspraak alleen gaat over of de windmolen een meter naar links of naar rechts moet komen.

Kortom: het College heeft de realisatie van duurzame windenergie, door slordigheid en gebrek aan transparantie, geen goed gedaan. Als feiten dan ook nog onjuist worden weergegeven, met gevolgen voor omwonenden, dan mag u erop rekenen dat BOB hier scherp op is.

Inzet BOB

Het zal iedereen duidelijk zijn, dat we in de toekomst op een andere manier met energie om moeten gaan. Daar hoort ook het duurzaam opwekken van elektriciteit bij.  In de meeste gevallen zal dit zonneparken en windmolens betreffen. Dit is een realiteit, waar we ons niet aan kunnen onttrekken. Ook wij zijn er ons van bewust, dat deze parken en deze turbines niet verfraaiend werken voor het landschap en dat deze voorzieningen zelfs overlast kunnen veroorzaken voor de direct omwonenden.

Juist daarom is bij dit soort projecten een zeer zorgvuldig proces nodig om met een optimaal rende­ment met de minste overlast voor de omwonenden te komen tot een dergelijke voorziening. De door het College gemaakte fouten bij de start van dit project kunnen we niet ongedaan maken, maar we gaan wel binnen de raad en met het College in gesprek om te zorgen dat in het vervolg wel sprake is van een zorgvuldig proces, een eerlijke presentatie van de feiten én van bijsturing gericht op de belangen van onze inwoners. Zorgvuldig­heid en transparantie voorop!

Ard op de Weegh (fractievoorzitter) en Aad Noordermeer (burgerraadslid)
26 november 2020

Slordig en niet transparant handelen B&W Overbetuwe bedreigt realisatie duurzame windenergie langs de A15
Schuiven naar boven