Windmolens langs de A15: het vervolg

BOB neemt stevig stelling tegenover het college van B&W in de discussie over de totstandkoming van het Windpark Midden-Betuwe langs de A15 bij Zetten.

Eind november 2020 informeerden we over de bewegingen rond de totstandkoming van een windpark langs de A15 bij Zetten. Naar aanleiding van onze beantwoorde schriftelijke vragen, hebben we in de raad van december mondelinge (vervolg)vragen gesteld die uiteindelijk net voor de Kerst schriftelijk zijn beantwoord. Voor zover wij kunnen nagaan zijn ook deze antwoorden onvolledig en onjuist. Tegelijk heeft de wethouder in deze antwoorden aangekondigd in januari met een memo te komen die de situatie wel helder uiteen zal zetten.

Wat is nu de stand van zaken?

Door kontakten met diverse betrokkenen (waaronder ook Yard Energy) is ons beeld van de situatie inmiddels als volgt.

Om te beginnen heeft de gemeente zich in een lastig parket gebracht door af te wijken van de landelijke gedragscode Wind op Land. In die handreiking is sprake van twee soorten projecten: een project dat uitgaat van de aanwijzing van een zoekgebied (waarbij de gemeente(n) vervolgens met alle betrokkenen gelijkwaardig om de tafel gaan zitten) en een project waarbij sprake is van een initiatiefnemer, waarbij dat initiatief in participatie wordt gebracht. In deze situatie hebben de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe deze twee varianten op een onhandige manier door elkaar geklutst, hetgeen betekent dat er een troebele situatie ontstaat.

Vervolgens wil de gemeente geen inzage geven in het plan van Yard Energy, terwijl Yard gewoon een lijstje met grondposities heeft ingediend waarop zij de windmolens wil realiseren. Waarom mogen raadsleden en inwoners niet weten hoe dat ingediende plan eruit ziet? Dit document is te WOB-en, maar BOB gaat er vanuit dat de wethouder uiteindelijk zal beseffen dat hij het zover niet moet laten komen.

Dat er ook een aanvraag/project is ingediend door het Landgoed Hemmen, heeft de gemeente helemaal onder de pet gehouden. Ook bij dit project zijn grondposities voor toekomstige windmolens aangegeven. Ook die moeten gewoon open op tafel komen. Wij verwachten dat de gemeente in de memo van januari alsnog de raad (en de inwoners) ook zal informeren over dit plan.

Wat vindt BOB?

Voor BOB is helder dat we pas verder kunnen in het proces als alle relevante stukken eerst op tafel komen. Inwoners hebben daar ook recht op. De keuze voor uitstel hebben we tot nu toe geaccepteerd, maar in januari moet dit eindelijk wel gebeuren. Wat ons betreft voor de eerste gebiedstafel.

Vervolgens vindt BOB dat we terug moeten naar de oorspronkelijke benadering waarbij op grond van het aangewezen zoekgebied aan een zogenaamde gebiedstafel met alle betrokkenen in het gebied het gesprek moet worden aangegaan. Daarbij moet worden bezien of een van de twee plannen de best mogelijke invulling is en wat er aan de plannen moet veranderen om voldoende draagvlak bij omwonenden te krijgen of dat er een poging moet komen om een geheel nieuw plan te maken. Duidelijk is dat de gemeente(n), door de tot nu toe genomen stappen, dat (juridisch) tot een delicaat proces hebben gemaakt. Maar het kan niet zo zijn dat niet-transparant en slordig handelen van de gemeente(n) ten koste gaat van het belang van de betrokken omwonenden.

Wat betekent dit voor de voorronde van 13 januari 2021

Op woensdag 13 januari a.s. wordt de raad gevraagd in te stemmen met het toepassen van de zgn. coördinatieregeling voor de realisatie van het Windpark Midden Betuwe. Opvallend is dat college en raad, als het aan de wethouder ligt, niet in gesprek gaan over de diverse andere aspecten rond de realisering van windmolens in het zoekgebied, maar alleen vanwege formele bevoegdheden om een besluit wordt gevraagd. Gelukkig gaat de raad over zijn eigen agenda, dus als er genoeg steun is voor de inzet van BOB, dan kan het alsnog goed komen.

BOB zal sowieso de voorronde aangrijpen om ervoor te zorgen dat eerst alle relevante feiten op tafel komen, voordat opnieuw verdere stappen worden gezet. En wij willen dat inwoners van Zetten-Hemmen goed gefaciliteerd worden om te kunnen participeren in dit traject.

Ook moet duidelijk worden wat de in Neder-Betuwe aangenomen motie over de oprichting van een energiecoöperatie betekent. Ook zo’n feit dat we als BOB zelf moesten achterhalen, met nog de bijzonderheid dat deze motie in Neder-Betuwe tijdens een besloten raadsvergadering lijkt te zijn aangenomen.

(Wordt vervolgd)

Aad Noordermeer en Ard op de Weegh

Windmolens langs de A15: het vervolg
Schuiven naar boven